Thành viên tích cực

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5688593
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4703860
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3181424
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3132591
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3120632
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2648604
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613464
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2375400