Gốc > Mục:GIẢI TOÁN TIỂU HỌC >
title:Bài 1037: Nhờ thầy chỉ cách làm cho em chùm bài này nha thầy!Em cảm ơn thầy!!!!!!
date:05-01-2014
sender:Nguyễn Thùy Linh

1,Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 9,5 nhỏ hơn 9,9. Có tất cả ...số

2, Tất cả các số nhỏ hơn 2013 chia 5 dư 4 có trung bình cộng là......

3, Cho 3 số có tổng bằng 381 biết 50% số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai và bằng 40% số thứ ba. Vậy số thứ nhất là...

4,Ba số có tổng bằng 188,75 số thứ nhất bé hơn tổng hai số kia 17,35 số thứ ba kém hơn số thứ hai 24,55. Tìm số thứ ba...