Gốc > Mục:GIẢI TOÁN TIỂU HỌC >
title:Toán
date:12-01-2014
sender:Hương Giang

Cho 3 số có tổng bằng 115.7.Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2,số thứ hai nhân với ba,số thứ ba nhân với 4 ta được ba kết quả bằng nhau.Tìm số thứ nhất