Gốc > Mục:GIẢI TOÁN TIỂU HỌC >
title:Bài 1152: Dương Ánh Nguyệt
date:25-01-2014
sender:Toán Tiểu Học Pl

1 ) Có hai kho thóc, kho thứ nhất chứa 48,5 tấn; kho thứ hai chứa 35 tấ. Hỏi cùng phải lấy ra ở mỗi kho bao nhiêu tấn thóc để số thóc còn lại trong kho B bằng 50% số thóc còn lại trong kho A

2 ) Giữa hai số chẵn có 25 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số đó là.......

3 ) Cho một số tự nhiên có 3 chữ số. Biết 3 chữ số hàng trăm; hàng chục; hàng đơn vị của số đó là 3 số tự nhiên liên tiếp tăng dần. Hỏi số đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị nếu ta viết số đó theo thứ tự ngược lại

Trả lời: Số đó tăng thêm ............. nếu viết theo thứ tự ngược lại.

4)Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên bằng 1079,69. Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng sẽ bằng 4514. 

Vậy số thập phân đó là ...........

5 ) Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết số đó bằng 9 lần tổng 2 chữ số của số đó.

Trả lời: Số đó là ..........

6) Một cửa hàng nhập vào mỗi hộp bánh là 70000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán hộp bánh đó ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá bán mỗi hộp bánh?

Trả lời: Cửa hàng đó phải bán hộp bánh đó với giá ........... đồng.

7 ) Tổng của hai số bằng 28,1; số lớn hơn số bé 9,1 đơn vị. Hỏi cùng phải bớt mỗi số đi bao nhiêu đơn vị để số lớn gấp đôi số bé?

Trả lời: Cùng phải bớt mỗi số đi ................đơn vị.

8 ) Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa 2 chữ số tận cùng của số đó đi ta được số mới kém số phải tìm 1993 đơn vị.

Trả lời: Số đó là ...............

 

Dương Ánh Nguyệt @ 20h:21p 24/01/14

http://toantieuhocpl.violet.vn/entry/show/entry_id/10067607/cm_id/3008665#3008665