Gốc > Mục:GIẢI TOÁN 1-2-3 >
title:Bài 11: Cac thay co giai giup em nhe !
date:25-01-2014
sender:Lê Thị Hoài Thư
Câu 1:
Một hình chữ nhật có chu vi là 300cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 5,5cm và tăng chiều rộng thêm 2,5cm thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là .
 
Câu 2:
Lớp 5A có một số học sinh, học kỳ một có 50% số bạn xếp học lực loại A; 40% số bạn xếp học lực loại B. Tính tổng số học sinh của lớp 5A biết, số học sinh xếp học lực loại A nhiều hơn loại B là 4 bạn.
Trả lời: Số học sinh lớp 5A là  bạn.
 
Câu 3:
40% của 2014= 
 
Câu 4:
Cho một hình vuông có chu vi bằng 144cm. Tăng cạnh hình vuông đó thêm 25% ta được hình vuông mới. 
Vậy chu vi hình vuông mới là cm.
 
Câu 5:
Hai số có tổng bằng 126,81. Biết 40% số thứ nhất bằng 50% số thứ hai. 
Vậy số thứ hai là .
 
Câu 6:
Hai số có tổng bằng 1936,8. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ hai nhân với 5 ta được hai tích bằng nhau. 
Vậy số thứ nhất .
 
Câu 7:
Hiệu của 2 số bằng 9,5. Tìm số lớn biết, 30% số lớn thì bằng 40% số bé. 
Trả lời: Số lớn là .
 
Câu 8:
Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa 2 chữ số tận cùng của số đó đi ta được số mới kém số phải tìm 1993 đơn vị.
Trả lời: Số đó là 
 
Câu 9:
Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang trái 1 hàng ta được số B; Sang phải 1 hàng ta được số C. Biết A + B + C = 218,448.
Vậy số A là .
 
Câu 10:
Cho 3 số có tổng bằng 162,5. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4 ; số thứ hai nhân với 3 và số thứ ba nhân với 2 ta được 3 tích bằng nhau. 
Vậy số thứ nhất là