Gốc > Mục:GIẢI TOÁN TIỂU HỌC >
title:Bài 1160
date:26-01-2014
sender:Dương Ánh Nguyệt

 

1 ) Tìm hai số biết số lớn chia cho số bé được thương là 3 dư 7 và hiệu hai số đó bằng 257

2 ) Trung bình cộng các số tự nhiên có 3 chữ số bằng ...........

3) Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A một hàng ( bên phải ) ta được số B. Biết A+B = 221,54

4) Cho hai số tự nhiên có trung bình cộng của hai số tự nhiên bằng 1485 và biết nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé ta được số lớn

5) Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên bằng 1079,69. Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thi tổng sẽ bằng 4514