Gốc > Mục:GIẢI TOÁN TIỂU HỌC >
title:Bài 1162: bài toán về trung bình cộng
date:26-01-2014
sender:Nguyễn Ly Na

Cho hai số tự nhiên có trung bình cộng của hai số tự nhiên bằng 1485 và biết nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé ta được số lớn.Tìm số bé.