Gốc > Mục:GIẢI TOÁN TIỂU HỌC >
title:toán violympic
date:28-02-2014
sender:Phạm Thùy An
Câu 1:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 8,6 và nhỏ hơn 9,9 ?
Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài.
Câu 2:
Tính diện tích một hình tam giác biết, nếu tăng độ dài đáy lên gấp rưỡi thì diện tích hình tam giác đó tăng thêm 48.
Trả lời: Diện tích hình tam giác đó là .
Câu 3:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hai chữ số của số đó đều lẻ?
 Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đề bài.
Câu 4:
Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 24 ngày sẽ hoàn thành một công việc. Nếu người thứ hai làm một mình thì sau 12 ngày sẽ hoàn thành một công việc đó. Hỏi hai người đó cùng làm thi sau bao nhiêu lâu sẽ hoàn thành công việc đó?
Trả lời: Hai người cùng làm thì hoàn thành công việc đó sau ngày.
Câu 5:
Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo dự trữ đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Hỏi số lượng gạo đó đủ cho 800 người ăn trong bao nhiêu ngày?
Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho 800 người ăn trong ngày.
Câu 6:
Biết:         a : 9 = 2014 : 90
Vậy               a  =
Câu 7:
Biết:       (a + 1) + (a + 2) + (a + 3) + (a + 4) + (a + 5) = 115
Vậy         a =
Câu 8:
Tổng tất cả các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 999 bằng .
Câu 9:
Cho tam giác ABC có diện tích 360.. Lấy D và E là trung điểm các cạnh AB và AC. Nối D với E. Tính diện tích tam giác ADE.
Trả lời: Diện tích tam giác ADE là .

Câu 10:
Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân bằng 2100,5. Bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng bằng 2879.
 Vậy số thập phân đó là