Gốc > Mục:GIẢI TOÁN TIỂU HỌC >
title:1673: thầy giúm e bài này với
date:17-03-2014
sender:Phạm Thùy An

Câu 6:
Hãy cho biết trong dãy số tự nhiên liên tiếp: 1; 2; 3 ; 4 ...2013; 2014 có tất cả bao nhiêu chữ số 1 ?
Trả lời: Trong dãy đó có tất cả chữ số 1.

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số đó có mặt chữ số 0?
Trả lời: Có tất cả số.