Gốc > Mục:GIẢI TOÁN TIỂU HỌC >
title:Bài 714: Một bài toán hay về tính tuổi
date:19-11-2013
sender:Trần Ngọc Ánh

Tính tuổi của hai anh em hiện nay. Biết rằng 62,5% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 2 tuổi và 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi