Đề ViOlympic Toán 5_V11

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Kiên
Ngày gửi: 20h:41' 25-01-2014
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 443
ĐỀ_ĐÁP SÔ VIOLYMPIC TOÁN 5 _ VÒNG 11 (2013-2014)
(tham khảo)
ĐỀ TOÁN
ĐÁP SỐ

1/ Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 2; 5 và 9.
12690

2/ Tổng của hai số tự nhiên bằng 2013. Tìm hai số đó biết giữa chúng có tất cả 15 số chẵn.
991; 1022

3/ Một chiếc điện thoại sau khi được giảm giá bán lần thứ nhất 10%; lần thứ hai 5% giá đang bán, thì được bán với giá 4275000 đồng. Tính giá bán của chiếc điện thoại trước khi giảm giá.
5000000

4/ Có hai kho thóc. Kho thứ nhất chứa 48,5 tấn; kho thứ hai chứa 35 tấn. Hỏi cùng phải lấy ra ở mỗi kho bao nhiêu tấn thóc để số thóc còn lại trong kho B bằng 50% số thóc còn lại trong kho A?
21,5

5/ Tìm một số tự nhiên biết nếu viết thêm một chữ số 4 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số phải tìm 1786 đơn vị.
198

6/ Cho một hình vuông biết, nếu tăng cạnh hình vuông đó thêm 20% ta được hình vuông mới có chu vi bằng 96cm. Tính chu vi hình vuông đã cho.
80

7/ Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 ?
900

8/ Tìm hai số thập phân có thương bằng hiệu và bằng 0,6
0,9; 1,5

9/ Cho 3 số có tổng bằng 345. Biết 50% số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai và bằng 20% số thứ ba. Tìm số thứ nhất.
69

10/ Một chiếc điện thoại được giảm giá bán hai lần: mỗi lần 10% giá đang bán thì bán với giá 1620000 đồng. Tính giá bán của chiếc điện thoại trước khi giảm giá bán.
2000000

11/ Tính diện tích một hình vuông biết, nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 4cm thì diện tích hình vuông giảm đi 192cm2.
2304

12/ Tìm số thập phân bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 14.
0,1238

13/ Tìm số thập phân bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 90.
1,259

14/ Nếu tăng cạnh hình vuông thêm 20% thì diện tích hình vuông đó tăng thêm 176cm2. Tính diện tích hình vuông đó.
400

15/ Cho một phép chia, biết nếu lấy số bị chia chia cho 2 lần số chia thì bằng 2,4 còn nếu lấy số bị chia chia cho 3 lần thương thì bằng 2,5. Tìm số bị chia của phép chia.
36

16/ Tìm trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số.
549,5

17/ Một cửa hàng nhập vào mỗi hộp bánh là 70000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán hộp bánh đó ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá bán mỗi hộp bánh?
87500

18/ Cho một số tự nhiên có 3 chữ số. Biết 3 chữ số hàng trăm; hàng chục; hàng đơn vị của số đó là 3 số tự nhiên liên tiếp tăng dần. Hỏi số đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị nếu ta viết số đó theo thứ tự ngược lại.
198

19/ Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 2013,5 và nhỏ hơn 2014,5 .
99

20/ Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên bằng 1079,69. Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng sẽ bằng 4514. Tìm số thập phân đó.
34,69

21/ Cho hai số tự nhiên có trung bình cộng của hai số tự nhiên bằng 1485 và biết nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé ta được số lớn. Tìm số bé.
985

22/ Cho một hình vuông có chu vi bằng 144cm. Tăng cạnh hình vuông đó thêm 25% ta được hình vuông mới. Tìm chu vi hình vuông mới.
180

23/ Trong một phép chia 2 số tự nhiên, biết số bị chia là 2374; thương bằng 18 và có số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số chia của phép chia đó.
125

24/ Lớp 5A có một số học sinh, học kỳ một có 50% số bạn xếp học lực loại A; 40% số bạn xếp học lực loại B. Tính tổng số học sinh của lớp 5A biết, số học sinh xếp học lực loại A nhiều hơn loại B là 4 bạn.
40

25/ Cho một hình vuông, biết nếu giảm cạnh hình vuông