LỊCH

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

ĐỒNG HỒ

Quà tặng của anh
ĐỖ THANH DƯƠNG

Cần Thơ

VẺ ĐẸP TAM GIÁC SỐ

220px-pascaltriangleanimated2
Quà tặng của thầy
PHAN DUY NGHĨA

Hà Tỉnh

THÀNH VIÊN VIOLET

TRỊNH THỊ KIM LOAN

LIÊN KẾT

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TÌNH BẠN VIOLET

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (havietchuong57@yahoo.com.vn)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  THỐNG KÊ _ THẾ GIỚI

  Flag Counter
  04-12-2014

  THỜI TIẾT

  Nhúng mã HTML(Quyên)

  THÀNH VIÊN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

  toantieuhocPl kimdong xuantruong chithanh
  Mời các bạn kích vào ảnh để đến
  Chuyên mục GIẢI TOÁN TIỂU HỌC
  Điện thoại: 0919 996 947
  Email: havietchuong57@gmail.com

  CÁC BÀI CHƯA CÓ BÀI GIẢI
  ĐÃ XONG

  Trong một số bài giải phức tạp ta có thể dùng kí hiệu (*) thay cho phép nhân (x)

  Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 5 ( có đáp án)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thanh Huyền
  Ngày gửi: 20h:22' 24-03-2014
  Dung lượng: 27.0 KB
  Số lượt tải: 66
  Số lượt thích: 0 người
  . I am tired because I have to _ _ the housework all day.
  2. George eats too much so he`s getting _ _ _ .
  3. What _ _ _ _ do you get up? - I get up at 7 a.m.
  4. Let`s play hide-_ _ _ -seek.
  5. We danced, sang and t_ _ _ stories in English.
  6. His job is great because he can meet a _ _ _ of people.
  7. We had celebrations _ _ the schoolyard.
  8. They are rich _ _ they don`t have to work.
  9. Kate and I are reading books _ _ _ _ _ pets.
  10. Are the students _ _ _ _ _ _ _ _ _ to music? No, they`re playing volleyball.
  11. What`s his job?- He`s a .......
  A. teacher B. engineer C. work D. house work
  12. Do you like to ......?
  A. hear to music B. listen music C.listen to music D. listen of music
  13. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
  A. bottle B. job C. movie D. chocolate
  14. Fish is my favourite ....
  A. drink B. food C. fruit D. juice
  15. My son often ....... his teeth before going to bed.
  A. washes B. brushes C. clean D. gets
  16. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
  A. some B. come C. love D. home
  17. Choose the odd one
  A. fifteen B. twenty C. one hundred D. time
  18. ........ go to the movies tonight? - OK.
  A.Let`s B. What about C. Why don`t we D. How about
  19. What are we going to do? - ......
  A. Let we go camping B. Why do we go camping?
  C. What about going camping? D. What about to go camping?
  20. ....... Music lessons, we learn to sing songs
  A. On B. Between C. At D. During
  21. People often go to the ....... to swim,
  A. Stadium B. beach C. mountain D. city
  22. My family are going to stay at a ..... house in Nha Trang.
  A. friend B. friends C. friend`s D. friends`
  23. ....... your mother like noodles? - No, she wouldn`t.
  A. Can B. Would C. Can`t D. Does
  24. There are ...... hundred students in our school.
  A. three B. third C. threeth D. thirth
  25. How is your little daughter? - She is fine ........
  A. thank B. thank you C. thanks you D. you thank
  26. How often does your aunt go to the farm? -
  A.One B. Once a week C. Two D. Once time
  27. What is your ...... season? - Summer.
  A.likes B. interesting C. favourite D. good
  28. Xiao Mei is Chinese. She ....... Chinese.
  A. says B. talks C. speaks D. tells
  29. I don`t like living in Sapa because it ........
  A. always rain B. always to rain C. rain always D. always rain
  30. I`m travelling by bus and ..... a lot of interesting places.
  A. visit B. to visit C. visiting D. is visiting
  31. My father is an engineer. - My sister is an engineer, ....
  A. too B. either C. to D. so
  32. The ......... is cold and wet.
  A. time B. day C. weather D. season
  33. The Bakers are going to visit ...... of interesting places.
  A. a much B. a many C. a lot D. a little
  34. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
  A. all B. always C. ball D. watch
  35. What`s ....... breakfast, mom? - There`s some bread and eggs.
  A. on B. of C. for D. in
  36. How many ...... are there in a year? Four.
  A. months B. days C. seasons D. weeks
  37. Choose the odd one
  A. carrot B. rice C. noodle D. bread
  38. My sister doesn`t have ......
  A. hair long black B. long black hair C. black long hair D. black hair long
  39. I want to go to the ...... to see some tigers.
  A. post office B. bookshop C. clothing store D. zoo
  40. Mr and.Mrs Pike..... dinner at the moment.
  A. is having B. are having C. are eating D. B & C are correct

   
  Gửi ý kiến

  Nhạc MIDI (Anh DANH tạo)

  Nhạc MIDI: Cách mạng - Cải lương - Thiếu Nhi
  Việt Nam 1 - Việt Nam 2 - Việt Nam 3 - Việt Nam 4 - Việt Nam 5
  NGUYỄN VĂN DANH

  BÀ RỊA – VŨNG TAU