Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5790773
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5585081
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3430839
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190423
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139811
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2688792
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626524
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2488755