Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5765640
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5292034
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3373339
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3175609
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3135898
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2677462
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2621910
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2433315