Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5753581
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5116972
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3354174
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3164389
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133754
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673436
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620355
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2416827